Slovo do sokolských řad

Tento článek byl uveřejněn v časopisu VZLET (3/2020), občasníku sokolské župy Jana Podlipného. Jeho autorem je Otakar Mach.

Jistě budete se mnou souhlasit, že znalosti našich spoluobčanů o naší minulosti, mám na mysli dějiny českého národa, jsou velice špatné. Nejlépe je to vidět na nejrůznějších znalostních soutěžích. Týká se to zejména mladé generace. Znají jména nejrůznějších kapel, zpěváků a herců, ale pokud je otázka z historie, zeměpisu, vážné hudby, je ticho. Měli bychom si uvědomovat, že znalost dějin nám umožňuje správně chápat současné události. V předúnorovém Sokole byla praxe, že po skončení cvičení pronesl cvičitel k seřazeným cvičencům krátkou řeč o historické události k tomuto dnu se vážící. Toto „vystoupení před šikem“ nebylo v obnoveném Sokole pro jeho údajnou zastaralost obnoveno. V březnu 2014 jsem se zúčastnil v Senátu semináře historiků na téma 15. březen 1939. Tam jsem si uvědomil, jak je nutné a potřebné o těchto událostech hovořit s mladou generaci.

Protože se jako cvičitel aktivně účastním cvičení RD a někdy i PD, rozhodl jsem, že před závěrečným pozdravem, když děti spolu s rodiči stojí v řadu, vždy k nim při nějakém výročí nebo události krátce promluvím. Začal jsem tehdy s událostmi okolo 15. března 1939.  Zdůraznil jsem, že události jsem prožil, byli jsme uprchlíky ze zabraného pohraničí. Témata jsem měnil podle aktuálnosti. Květnové povstání, 28 říjen 1918. Ale také Svátek matek nebo Velikonoce. Vždy se něco najde. Mohu vám říci, že vždy je naprosté ticho, všichni pozorně naslouchají. Po rozchodu mi rodiče děkují. Jsou rádi za to, co jim říkám, neboť většinou to slyší poprvé. Stačí pár vhodných vět, pár minut, žádné dlouhé projevy. Hlavně bez papíru, nečíst, ale mluvit! Sokolové se účastní oslav státních svátků nebo jiných významných veřejných akcí, delegace Sokolů kladou věnce. Vždy jako vhodná kulisa, ale nikdy nezazní, proč tam sokolové jsou, jakou sehráli sokolové roli v oněch událostech. Je veliká škoda, že nevidíte sokola nebo sokolku v kroji na tribuně s proslovem.

Před několika roky na jaře z vysočanské radnice pozvali prosecké sokoly k účasti kladení věnců k pomníku při výročí Pražského povstání 5. května. Odpověděl jsem, že se zúčastníme, a že bych byl rád, kdybych mohl promluvit o sokolském odboji. Ten byl v této oblasti velice aktivní, nesl na svých bedrech pomoc při přípravě a uskutečnění atentátu na Reinhardta Heydricha. Zdůraznil jsem, že naším okrskem procházely světové dějiny, neboť až po atentátu dosáhl prezident Beneš od spojenců odvolání jejich podpisů pod Mnichovskou dohodou.

Jsou různá výročí, jejichž události si musíme zejména my, Sokolové, připomínat. Otázka zní, ne kterých se účastnit, ale s kým. Pozorně se podívejte, kdo akci pořádá. Pokud shromáždění pořádá státní nebo místní samospráva, obvykle ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, je vše v pořádku. Nikdy se nesmíte propůjčit k veřejnému vystoupení, které pořádá jakákoliv organizace spojená s nějakou politickou stranou, hnutím nebo neziskovkou! Budete jen anonymní krojovanou skupinou zneužitou k slávě a prospěchu pořádající organizaci. Nenechte se nikdy zlákat dělat štafáž „komukoliv“. Věnujete jim totiž nejen svojí, ale sokolskou čest. Dbejte vždy na to, aby sokolové při své účasti v krojích a s prapory byli vždy zastoupeni s řečníkem na tribuně. Nebojte se veřejně vystupovat, buďte hrdí na to, že jste sokolové. Vždyť sokolové mají lví podíl jak na vzniku Československa, tak i na jeho znovuzrození po II. světové válce. Prezident Masaryk oprávněně prohlásil: „Bez sokolů by nebylo legií, bez legií by nebylo Československo.“ Buďte na to hrdí, neboť vy jste sokolové, dědici tohoto Masarykova odkazu.

Na závěr malá připomínka. Vždy musíte mluvit bez papíru, tak nejlépe navážete kontakt s posluchači. Malé zaváhání v řeči, hledání vhodného výrazu jen přispěje k autentičnosti projevu.

V tělocvičně před „šikem“ 3–4 minuty, ne déle! Nebojte se veřejných vystoupení, tím Sokolu a sokolské myšlence nejvíce pomůžete!

Vznik věstníku Sokolské župy Jana Podlipného

Tento článek byl uveřejněn v časopisu VZLET (3/2020), občasníku sokolské župy Jana Podlipného. Jeho autorem je Vladimír Šilhán.

Před 110 lety (+ několik měsíců), tedy 10. prosince 1909, vyšlo první číslo Věstníku Sokolské župy Středočeské. Úvodní slovo v něm napsal Augustin Očenášek, tehdejší župní náčelník. Župa od té doby prošla mnoha změnami, ať již z důvodu organizačních, ale i dějinných (2 světové války, totalitní režim, jehož programu ideje sokolské nejen že nevyhovovaly, ale přímo i bránily), kdy byl život sokolský pro vládnoucí mocipány nežádoucí, ba dokonce jejich moc ohrožující.

Jak důležitá byla a je i dnes existence časopisu pro navazující generace si uvědomuji právě teď, kdy mám cosi podstatného napsat o historii prvého období života tohoto časopisu – a mám před sebou pouze sborník prvých tří ročníků, kupodivu úplných, protože jsou svázané. Pak už jsem nalezl jen velmi chudé zlomky jistě jinak bohaté editační časopisecké činnosti z období 1. republiky. Soudě podle několika čísel Vzletů z období kolem 2. světové války (konkrétně čísla 8/1937, 8/1939, 6/1940, 7-8/1948 – vše v archivu Sokola Kr. Vinohrady). Podle čísel ročníků lze však soudit, že za 1. republiky i na začátku nacistické okupace, a konečně i v několika pro Sokol svobodných poválečných letech, byl tisk župního časopisu pravidelný. Skončil teprve hrubým zásahem do normální sokolské činnosti po vzniku totalitního režimu, jehož představitelé zneužili poválečného nadšení obyvatelstva pro prosazení ideového programu osvoboditelů z východu – tedy komunismu – a kteří cítili v Sokole pro svoji moc nebezpečí.

Ona ani historie života naší župy, která dnes nese název Jana Podlipného, není nijak jednoduchá. Vznikla mezi prvými na konci roku 1884, v době, kdy počet sokolských jednot v českých zemích rostl jako houby po dešti. A kdy moudří sokolové (v čele s Dr. Miroslavem Tyršem), kteří si důležitost širší spolupráce jednot uvědomovali hned od počátku, ale tehdejší c.k. úřady jim to svými zásahy neustále znemožňovali. Mnozí z nich proto začali tvořit první předpoklady pro jejich vznik, který se ale začal naplňovat až po jistém uvolnění mocenských c. k. struktur. Ten náš prvopočáteční předchůdce Sokolská župa Středočeská zahrnoval jednoty pražské a nejbližšího okolí Prahy. Brzo se však ukázalo, že počet jednot v tomto seskupení je tak velký, že ho nebylo lze zvládnout organizačně, a tak se začaly od něj odlučovat župy s regionálně si blízkými jednotami.  Nejprve tak učinily jednoty na levém břehu Vltavy, kde vznikly župy Jungmannova a Podbělohorská. Následovala župa Barákova (1898) s jednotami na pravém břehu Vltavy a konečně v r. 1914 župa Pražská s některými jednotami pražskými, včetně historického Sokola pražského a několika pravobřežními jižně od Prahy. Ale to již bylo v období po vzniku župního Věstníku, zmiňovaném na začátku tohoto článku, ve kterém je br. Očenášek ve svém úvodníku ještě jmenuje jako příslušníky župy Středočeské… Vraťme se však k Věstníku.

Bratr Očenášek ve svém úvodním článku m.j. píše: „Na prvý pohled zdá se snad zbytečným, aby župa, mající sídlo své v bezprostředním sídle ústředního tisku, vydávala svůj list. Ústřední tisk, na který naléhají však stále více otázky ve­likého dosahu, všeho Sokolstva se dotýkající, nemůže se obírati tolik podrobnostmi jednot a žup, a přece nelze život těchto menších celků sokolského tělesa přezírati, ježto z jejich zdra­vosti vyrůstá síla a význam organisace celkové. Župa Středo­česká se svými 5000 členy jest jedním z nejsilnějších článků a opor naší České Obce Sokolské, a záleží velice na tom, aby dle své slavné minulosti jí zůstala. Vždyť ona ve svých prvých letech založení (18841889) tvořila jakýsi přechodný útvar ny­nější Č. O. S., zabírajíc veliké území celého středu Čech, se sí­dlem v Praze, a tak dala dobrý základ věci sokolské, že dnes na jejím území vyvinulo se zdárně působících 5 žup, z nichž každá jest silnější než župa původní, a které soustřeďují v sobě celkem 140 jednot a 16.500 členů….Zdálo by se tedy zbytečným, posilovati něco, co jest již dosti silné, neboť náš župní Věstník nemá přece nic jiného za úkol, než posíliti život župy a jednot v ní. Než tu máme příkaz Tyršův: „Věčný ruch, věčná nespokojenost“ je-li co dobré, pátrati, zda by to mohlo býti lepší. Zpátky jde ten, kdo se zastaví, svět letí nevšímavě vpřed kolem zpozdilce. Tedy i naše župa nesmí opomenouti ničeho, co přispívá ku zvý­šení stálého pokroku. Nelze si představiti pokrok v dnešní době bez tisku. Toť první a nejúčinnější jeho zbraň, a tisk náš župní Věstník má sloužiti k povznesení sokolské myšlénky v činu v oblasti naší ve všech jedničkách (zřejmě jednotách-pozn. autora článku), i těch nejmenších aby žádná nezůstala nezasažena jejím dotekem. Jeť župního Věstníku jako pojítka v naší župě velmi potřeba…”

V další části svého článku br. Očenášek rozděluje jednoty župy podle jejich možností komunikace, informovanosti a vztahu k ústředí do 3 skupin: V prvé, z tohoto pohledu nejsilnější, byly jednoty pražské a blízkého okolí Prahy. Do druhé skupiny řadí jednoty Praze sice vzdálenější, ale se snadným spojením sociálně i politicky pod vlivem Prahy. Těm Praha odnímá všechen zdatnější mladý lid a jednoty zápasí těžce o existenci.Konečně třetí druh je druh jednot daleko v kraji dosti osamocených pro nepříležitostné spojení. K těmto autor článku poznamenává, že za účelem dosažení větší jednolitosti bude třeba, aby jednoty slabé a odloučené obrátily zraky své ku Praze, a opačně jednoty pražské, aby ohlédly se zpět do kraje a pokračuje:„V prvé řadě chceme tedy posíliti vědomí příslušnosti k celku… Svého záměru chceme docíliti tím, že budeme se obírati ve svých úvodních článcích zjevy pouze ze života naší župy vyvírajících. Řešení otázek, všeho Sokolstva se týkajících, ponecháme tisku ústřed­nímu, a budeme se jimi zabývati jen potud, pokud vliv jejich odráží se v naší župě.

V druhé řadě hlavně chceme věnovati pozornost admini­strativě, t.j. správě, přikládajíce jí životní důležitost. Nejkrás­nější myšlénky, nejsmělejší záměry padají vniveč, nenajdou-li svědomité, trpělivé a praktické lidi, jež vykonají onu nezáživ­nou, často neviditelnou práci správní, připadající hlavně našim jednatelům, zapisovatelům, účetním, pokladníkům a všem těm činitelům, představujícím onen stroj či ústroj — spolek… Konečně pozornou péči chceme věnovati životu našich jed­not, aby každý důležitý projev jejich činnosti byl zaznamenán a ostatním jednotám učiněn známým. Dobré věci tím dojdou napodobení, zlé uvarování, a rodinný duch v župě sdružených jednot dojde posílení.

Vysílajíce do oblasti naší první toto číslo Věstníku, pro­síme, aby úměrně k oné dychtivosti, se kterou bylo očeká­váno, byla mu věnována i trvalá pozornost a hmotná podpora.

 Náš nový podnik župy mejž zdar! ”                                                                          A. Očenášek.

Co k tomu dodat? Zda se záměr tehdejšího náčelníka naší župy podařilo následně dodržet, žel, nemůžeme doložit, protože se následné ročníky téměř nepodařilo dohledat. Zachovaly se jen první tři ročníky, které někdo ze župy nechal svázat.

Abych však nebyl příliš neskromný, je třeba ještě dodat, že mezi vzácnými nálezy v archivu Sokola Vinohrady jsem našel ještě jeden vzácný dokument, který mne na prvý pohled upoutal tím, že vazba byla naprosto totožná s oním svazkem prvních tří ročníků župního Věstníku. A jako v onom prvním pro mne byl opět nejcennější úvodník prvního čísla tohoto svazku, ve kterém jsem se dočetl stručně, co se v časopise událo během prvních let jeho života. A byla to léta bouřlivá, ve kterých proběhla i první světová válka, která i Sokol zasáhla velmi citelně. Nechme ale promluvit redaktora 1. čísla X. ročníku, tehdy již s názvem Vzlet z ledna roku 1923 Františka Liska. Ten v onom úvodníku m.j. píše:

„Zejména v 1. polovině své pouti neměl věstník nijak ustláno na růžích.  Směšně nízké předplatné znemožňovalo jeho pravidelné vydávání, takže v r. 1912 odmlčel se na 6 měsíců, v r. 1913 pak na 4 měsíce. Po této 4měsiční přestávce pak – v únoru 1914 – vyšel v nové úpravě, přijav slibné jméno „Vzlet“, leč vypuknuvší světová válka podvázala jemu křídla a když tehdejší br. redaktor povolán na vojnu, věstník náš opět zmlkl, a to na celých 5 roků. V květnu r. 2019 vzchopil se „Vzlet“ k novému letu, musel však překonat ledy neporozumění a nedůvěry, které jednak nesoustavné jeho vycházení, jednak několikaleté odmlčení se nakupily v jednotách a jednotlivcích.“   

Následují předsevzetí, které si redakční kruh do budoucna kladl. Ale i díky některým z těchto archiválií se obnovitelé župního zpravodaje po restauraci župy v devadesátých letech snažili a myslím, že dosud i snaží hlavní zásady a úkoly této publikace zachovat. Ale o tom jistě bude i další článek šéfredaktorky nynějšího Vzletu.

Peníze jsou všechno nejsou-li nic

Sokol potřebuje peníze.

Už dlouho, není to daný jenom posledními dvěma lety. Je to zapříčiněný tím, že se v době komunismu fakt špatně nakládalo s majetkem sokola. Jsou potřeba dělat rekonstrukce, platit zaměstnance a energie. Některé jednoty jsou na tom dobře, jsou to především ty, které mají ve svém okolí dobrý zvuk a místní komunita chápe smysluplnost Sokola ve svém okolí. Jsou to obce a města kde je veliké procento lidí v Sokolu, nebo je některý z činovníků na místní radnici, kde někdy i s ostrými lokty, dokáže za svou jednotu lobovat. Krom grantů, podpory obcí a podobně, vydělávají jednoty často pronájmy sálů a kancelářských prostor, tím že mají u sokolovny hospodu. Jednotlivé oddíly pak mohou mít svoje sponzory. To je na úrovni jednot. Na úrovni obce je potřeba opravdu veliká spousta peněz na megalomanský akce jako je slet. Já osobně bych nebyl proti ten slet udělat na zelený louce, tribuny si zbušit ze dřeva svépomocí a odcvičit si svý, ona by to pro cvičící i diváky byla úplně stejná paráda. Nicméně místo toho si pronajímáme jednou za šet let Eden a O2 arénu a to stojí hroznejch peněz (Fakt moc peněz).

A teď jak se k těmhle penězům dostat.

Současná doktrýna obce je shánět sponzory. Sponzor je někdo, koho je potřeba řádně velebit a hýčkat si ho, rozhodně by se ale kvůli němu nemělo tančit a podlézat mu, a to se nám děje. Když nám komunikační tým vybral tři mlaďochy, kteří mají šířit sokolské hodnoty a propagovat Sokol, nečekal jsem že budou dělat reklamu na Underarmour a Penny. Nečekal jsem, že se nám Facebook změní na reklamní stránku, kde děláme většinově internetové soutěže o Ondrášovku kdy vám domů přivezou paletu petek, merch České pošty, batohy výše zmíněné značky a podobně. Umocněný je to ještě projekty pro projekty, jako je Sokol roku a Sokolská kapka krve, youtube #cvičímsesokolem a podobně.

Na každé z těch myšlenek je bohulibý základ. Jejich provedení je pak ale tristní. Sokol roku je akce skutečně pro sponzory, kteří si ji mohou dát do výkazu kam investovali. Sokolská kapka krve, kdy se do centra Prahy ve středu dopoledne nechá poslat transfuzní vůz, kde jsme vycedili míň krve, než zvládne jeden oddíl skautů v Brně, je akce jen proto udělat fotky. Možná to vypadá jako střelba do vlastních řad, Sokolská kapka krve vzešla z naší jednoty a je opravdu skvělá, jen se musí dělat trochu s citem.

Teď už se dostávám k tančení pro tančení – tím myslím, že Sokol roku stojí spoustu peněz, stejně tak jiné projekty a my vábíme sponzory a máme pro ně „výsledky“ za peníze, které od nich máme. Takže za to, že nás Penny zmínila v televizní reklamě, jsme masivně tlačeni zúčastnit se vyklikávací online soutěže kam máme registrovat své dětské oddíly. Nejen že mi vadí tenhle způsob shánění financí, ale je za tím ještě něco horšího. Pokud se někdo ohradí, že není dobré spojovat Sokol s konkrétní značkou, nebo se do soutěže která je hon na lajky nechce zúčastnit, je obviněn že bojkotuje snahu celého spolku. Hlasy proti počínání, které jsem popsal výše, jsou odloženy k zapomnění. Obec komunikuje jen s tím, ským chce. Jde to do té míry, že pokud se někdo postaví za svůj názor, je mu vyhrožováno soudy a je časem zdeptán.

Co si z toho co píšu vzít? Sokol potřebuje peníze, pojďme přemýšlet o tom, co je zbytečný přepych a co ne, a jak k potřebným penězům přijít bez ztráty tváře. Tohle směřování Sokola totiž dobrý není. Blíží se volby na starostu Sokola. Starostka se na sjezdu bude chlubit výsledky práce komunikačního týmu, které jsou ve skutečnosti mnohem horší, než je jejich potenciál. Třeba by změna ve vedení změnila i směr kterým Sokol jde 🙂

Upgrade systému serveru Sokol.Cz může být někdy hóóódně náročný

Necelých 1800 úprav v 110 souborech, tak náročná byla poslední aktualizace stránek www.sokol.cz na novější verzi PHP a MySQL.

V rámci této aktualizace byly upraveny i další věci, které stojí za zmínku:

Sokol.Cz stále nabízí všem členům ČOS, oddílům, jednotám, župám i ústředí efektivní nástroj pro prezentaci informací o Sokole.

Systém tvořen jako otevřený a umožňuje zejména automatizované vstupy a výstupy dat. Zejména se jedná o:

 • vložení Vámi pořádaných akcí vyplněním formuláře, z tabulek (Excel, Google Tabulky ….atd.), Google kalendáře či propojením na prezentace Vaší jednoty či župy na Sokol.Cz.
  Automatizovaně též importujeme data z webu Sokol.Eu

 • server poskytuje též výstupy dat pro použití na Vašem webu zejména ve formátech HTML, XML, CSV, iCalendar a Google kalendář… více na https://www.sokol.cz/sokol/index.php?action=dev

Nedílnou součástí systému je podpora plně strukturované evidence žup, jednot a oddílů. Každá jednota, oddíl či župa má možnost tato data doplňovat a aktualizovat.

Tyto všechny funkce byly vyvinuty členy ČOS v uplynulých necelých 19 letech fungování serveru.

Tímto děkuji všem spolupracovníkům za podporu při údržbě a rozvoji tohoto otevřeného systému.

Vladislav Voráč
autor systému Sokol.Cz

Budete se hýbat hezky česky? My ano!

Iniciativa obchodního řetězce Penny „Hýbeme se hezky česky!“ se kterou oslovil ČOS a AŠSK je obdivuhodný počin. Vynaložené úsilí a značné finanční prostředky na propagaci soutěže i pro odměny účastníků (přes 4 miliony korun) svědčí o vážném úmyslu pomoci dětem s návratem k jejich obvyklým pohybovým aktivitám.

Vám jako oddílu či jednotě může přinést nezanedbatelné benefity. Ačkoliv je tato soutěž v rámci Sokola uváděna od počátku především jako příležitost ke získání finančních prostředků, vidím její hlavní přínosy jinde.

Odměny 15 či 5 tisíc korun za první a dvě další místa jsou milé, ale ruku na srdce, v hospodaření oddílů či jednot zásadní změnu nezpůsobí. Navíc z principu soutěže mají větší šanci na výhru velké kolektivy, pro které je suma ještě méně významná.

Za nejdůležitější přínos považuji, že Vaše účast v soutěži bude vidět a bude o ní slyšet. Podle informací o průběhu propagace bude vidět a slyšet úplně všude. Podílet se na akci takového rozsahu jistě pomůže zvednout sebevědomí členů i cvičitelů.

Stejně důležitá je příležitost a důvod oprášit kontakty mezi členy a příznivci jednoty či oddílu za společným cílem. I když se soutěž netýká konkrétního pohybu přímo, může obnovením sociálních vazeb významně urychlit obnovu žádoucího stavu, tedy rozběhnutí pravidelných cvičebních jednotek.

Jako třetí bonus beru jistou osvětu směrem k veřejnosti. Pro mnohé civilisty (rozuměj nesokoly) může být překvapivé zjištění, že ten Sokol, o kterém slyší v televizi, je vlastně i u nich ve vsi.

Takže pokud ještě váháte, neváhejte. Stojí to za to!

Jak jsme uspořádali valnou hromadu on-line

S příchodem března jsme ve výboru Šestajovické tělocvičné jednoty začali uvažovat o každoroční povinnosti – uspořádání valné hromady. Vzhledem k hygienickým opatřením, které v současné době kvůli probíhající epidemii CovId-19 platí, jsme zvolili on-line formu.

V našem případě mají hlasovací právo všichni zletilí členové a vždy požadujeme, aby nejpozději v den konání valné hromady měli uhrazen členský příspěvek na aktuální rok. Jelikož jsme letos zatím nezačli s cvičební aktivitou, takových členů bylo u nás v den konání valné hromady jen 36.

Jednací řád vycházel ze vzoru zaslaném z ústředí České obce sokolské – verze tzv. „Lex Covid“, a byl upraven dle běžného jednacího řádu tak, aby lépe vyhovoval setkání účastníků v „reálném čase“, nikoli prostřednictvím e-mailu. Upozorňujeme, že tento jednací řád neprošel odbornou kontrolou a lze ho použít pouze na vlastní riziko. Schůze ale proběhla analogicky běžné valné hromadě s jediným rozdílem, že se každý nacházel fyzicky ve svém domovském „hnízdě“ a každý si zajišťoval občerstvení z vlastních zdrojů.

Pro lepší představu o technickém provedení zde sdílím doslovné texty, které byly použity při komunikaci se členy. Tyto informace můžete dle libosti převzít s jedinou podmínkou – za žádnou způsobenou újmu nezodpovídáme.

Technická realizace

 1. plakát s informací o valné hromadě byl vytvořen v Canva.com
  • návrh naleznete ve složce Šestajovice; pokud byste ho chtěli upravovat, upravujte prosím svoji kopii
  • obrázek (přesněji video – animace automaticky vytvořená Canvou) byl sdílen na Facebooku a na webu jednoty
 2. na webu byly zveřejněny podrobnější informace ke konání a technické požadavky
 3. na e-mailové adresy všech členů a rodičů byla odeslána pozvánka – informace o konání valné hromady s odkazem na web
 4. společně se členy výboru a cvičiteli byla týden před konáním uspořádána zkouška, kde si vyzkoušeli vyplnění prezenční listiny a hlasování a byli vyzvání k přípravě a zaslání snímků do prezentace
 5. předem byla připravena prezentace s informacemi o činnosti oddílů a o hospodaření jednoty
 6. v den konání valné hromady byla vytvořena schůzka v Google Meet a odkaz byl uveřejněn na webu u dříve uvedených informací
 7. během konání byly určeny tyto role:
  • prezentátor – na svém PC měl spuštěnou prezentaci a dle požadavků přednášejících posouval snímky
  • zapisovatel – schůzku nahrával formou zabudovaného nahrávání schůzky a jako záznam obrazovky pomocí software OBS Studio
  • mandátní komise – sčitatel hlasů; jako pomůcka bylo použito rozšíření pro Google Chrome s názvem Grid Ruler, které umožňuje umístit čáru („pravítko“) na dané místo na obrazovce a zrychlit tak sčítání hlasů; v našem případě tyto tři výše uvedené role plnila jedna osoba se dvěma PC
  • moderátor – br. starosta, který schůzi vedl a vyzýval ke hlasování
  • cvičitel – komentoval prezentaci při zprávě oddílu
  • člen s hlasovacím právem – v případě hlasování o usnesení, které bylo uvedeno na prezentaci a bylo přečteno br. starostou, po vyzvání zvedl ruku (funkce Google meet „přihlásit se o slovo“); sčitatel po ukončení hlasování zrušil přihlášení všech
  • host – účastnil se, ale nehlasoval
 8. po zahájení valné hromady byly přítomní vyzvání k vyplnění prezenční listiny, která byla vytvořena v tabulkách Google s využitím rozšíření Forms Upload – placená verze, které umožňuje vložení podpisu do formuláře a uložení souboru pro případ účasti na základě plné moci.
 9. po skončení došlo k doplnění zápisu a usnesení, které plánujeme nechat podepsat členy výboru klasickou formou (toto jsme zatím nerealizovali)

Příklady komunikačních textů

Text na webu

Valná hromada T.J. Sokol Šestajovice 27. dubna 2021
Pozvánka (odkaz na jednostránkový dokument v PDF)
Jednací řád (odkaz na dokument v PDF)
Začátek valné hromady je ve 20:00, předpokládaný konec je ve 21:00.

Valná hromada bude uskutečněna formou on-line schůzky prostřednictvím videokonferenční služby Google Meet. Cca 15 minut před zahájením zde bude zveřejněn odkaz a bude umožněn vstup na valnou hromadu.

Zúčastnit se může kdokoli.
Hlasovat mohou plnoletí členové jednoty, kteří mají zaplacený členský příspěvek na rok 2021.

Technické podrobnosti pro členy s právem hlasovat

 1. Využijte anonymní okno prohlížeče – pokud máte v prohlížeči uložen účet Google jiné osoby, např. školní účet Google dítěte, zobrazilo by se jeho jméno místo vašeho
 2. Před začátkem je potřeba vyplnit prezenční formulář
 3. Pro ověření totožnosti budete vyzvání organizátorem k zapnutí videokamery po dobu přibližně 1 minuty.
 4. Hlasuje se funkcí přihlášení se o slovo (zvednutím ruky – návod zde); po zvednutí ruky vyčkejte, než vám toto zruší organizátor
 5. Valná hromada je z důvodu možnosti ověření zápisu nahrávána. Nahrávka nebude nikde zveřejněna a po ověření zápisu bude smazána.
  Pro technickou podporu kontaktujte prosím Milana Hybnera, tel. 776 412 328.

Odkaz bude aktivní cca 30 minut před zahájením. Vidíte odkaz šedivou barvou a schůzka se neotvírá? Pak prosím znovu načtěte stránku.

Valná hromada od 20:00 (odkaz na schůzku Google Meet)


Pozvánka a jednací řád
Pozvánka na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice dne 27. dubna 2020 od 20:00 do 21:00 (překpokládaný konec). Proběhne on-line formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Těšíme se na Vaši účast!

Program valné hromady

 • Zahájení
 • Volba mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Schválení programu zasedání VH
 • Kontrola usnesení VH 2019
 • Zpráva výboru jednoty za uplynulé období včetně zpráv odborných útvarů a plán činnosti na rok 2021
 • Zpráva kontrolní komise
 • Finanční zpráva a rozpočet
 • Schválení finanční závěrky
 • Členské a oddílové příspěvky na rok 2021
 • Zpráva mandátové komise
 • Rozprava k předneseným bodům
 • Usnesení VH
 • Dotazy, diskuse
 • Závěr
  V Šestajovicích dne 12. duben 2021, Výbor T.J. Sokol Šestajovice

Jednací řád pro hlasování per rollam
Preambule

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice, IČ: 02952173, se sídlem Žižkova 142/1, 25092 Šestajovice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 59521, rozhodl, že valná hromada pobočného spolku v daném kalendářním roce proběhne vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání, tedy např. per rollam, i v případě, že tato možnost není zakotvena ve Stanovách ČOS či příslušného vnitrospolkového předpisu Směrnice ČOS č. 15/2017 – Směrnice pro přípravu a konání valných hromad tělocvičných jednot, vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“), a to konkrétně v ust. § 18 a násl.

Dle § 19 odst. 2 Lex Covid platí, že: „Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice v návaznosti na shora uvedené rozhodl o konání valné hromady vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to na základě pravidel stanovených tímto jednacím řádem.

Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejícího nestandardního způsobu konání valné hromady jsou na program jednání zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

I. Svolání valné hromady a usnášeníschopnost

Za okamžik svolání valné hromady se považuje odeslání pozvánky s návrhem programu, a to formou emailové zprávy na emailové adresy členských subjektů evidované v seznamu členů/pro účely běžné elektronické komunikace.

Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů nebo delegátů (více jak 50 %), koná se valná hromada o patnáct minut později, pokud je přítomna alespoň jedna čtvrtina zletilých členů. Uvedenou skutečnost je nutno výslovně dokladovat prostřednictvím prezenční listiny v zápise z valné hromady.

Hlasování se účastní takový zletilý člen pobočného spolku, který hlasuje způsobem stanoveným tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu programu.

II. Průběh konání valné hromady

Hlasování probíhá elektronicky během on-line videokonference. Členové hlasují vyplněním funkcí přihlášení se o slovo (zvednutím ruky).

Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina přítomných členů pobočného spolku. Za přítomného se člen pobočného spolku považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem.

III. Postup Výboru Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice po ukončení hlasování

Po ukončení hlasování dle čl. II tohoto jednacího řádu provede Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že:
a) ověří mandát každého z hlasujících, tedy zda hlasoval v souladu s pravidly stanovenými tímto jednacím řádem,
b) na základě ověření mandátu hlasujících konstatuje, zda byla valná hromada usnášeníschopná,
c) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice uloží výsledky hlasování v elektronické podobě, aby bylo možné provést kontrolu průběhu hlasování valné hromady.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice zveřejní do 5 dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování výsledky hlasování valné hromady, a to na webových stránkách pobočného spolku na https://clen.sokolsestajovice.cz/#vh.

IV. Náhradní valná hromada

Zjistí-li Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice postupem podle čl. III tohoto jednacího řádu, že valná hromada nebyla usnášeníschopná, svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že pro jednání náhradní valné hromady se použijí pravidla stanovená tímto jednacím řádem obdobně.
V Šestajovicích dne 12. dubna 2021

Text e-mailu

Vážené sestry a bratři, vážení rodiče a přátelé jednoty,

výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice Vás zve na valnou hromadu, která proběhne v úterý 27. dubna 2021 od 20:00. Tentokrát proběhne formou videokonference on-line přes internet prostřednictvím aplikace Google Meet.

Schůze je určená především pro všechny zletilé členy členy naší jednoty. Kdokoli další se jí může zúčastnit jako host.

Připomínáme, že podmínkou pro možnost hlasovat o návrzích usnesení je mít zaplacený svůj členský příspěvek. Pro získání informací k platbě příspěvku prosím kontaktujte vedoucího svého oddílu. Přispívající členové, kteří nejsou členy žádného oddílu, nechť kontaktují vzdělavatelku Evu Vaňkovou, evankova@sokol.eu.

Další podrobnosti, pokyny a odkaz pro připojení naleznete na https://clen.sokolsestajovice.cz/#vh

Se sokolským nazdar!

Za výbor T.J. Sokol Šestajovice
Milan Hybner, náčelník

Informace pro účastníky po začátku schůzky

Identifikace – informace o tom, že se mají na chvíli ukázat na kameru (nakonec nebylo realizováno, všichni se buď ukázali sami nebo byli poznat po hlase)

Odkaz na prezenční listinu

Informace o tom

 • Kdo hlasuje
 • Jak se hlasuje – kde najdou „pacičku“, že ruku dávám dolů já
 • informace o tom, že schůze je nahrávána jen za účelem sečtení hlasů

Každý si může najít cestu, jak na to.

Byla jsem zvyklá 2-3x týdně vést cvičební hodiny. Vždy jsem obdivovala na svých cvičenkách, že chodí cvičit opravdu pravidelně. Já sama za sebe musím přiznat, že kdybych nebyla cvičitelka a nevěděla, že na mě v tělocvičně čeká skupina žen, asi bych občas lenošila. Zvláště, když venku lilo jako z konve, nebo byla zrovna tramvajová výluka. K pravidelnosti cvičení mi pomáhala určitá povinnost.

Po zavření tělocvičen jsem se snažila cvičit doma, ale to mi nikdy na dlouho nevydrželo. V létě to bylo snadné – turistika, kolo, zahrada, plavání, pořád něco. Pak chvíli opět v cvičení v tělocvičně a od října již zase nic.

On line cvičení je prima, ale za sebe musím přiznat, že to není ono. Pravidelné cvičení mi doma zatím nejde.

A tak jsem začala pravidelně chodit. Každý den aspoň na chvíli. Obejít pár bloků domů, vyjít na kopeček, místo autobusu použít chůzi. A také jsem začala sledovat počet ušlých km. Pak jsem si dala cíl 3 km průměrně za den. To bylo v listopadu. V březnu se mi podařil průměr 4,67 km. V dubnu by to mohlo být 5 km/den.

Od 1. listopadu do 20. dubna jsem takto nachodila více jak 600 km. To je přece hezké číslo. Možná se vám to nezdá mnoho, ale já jsem spokojená. Jen já vím, kolik úsilí mě to stálo. Ale stojí to za to.

Dnes znám ve svém okolí délky různých tras, abych věděla, kde doplnit chybějící metry. Také vím, ve které zahrádce začíná rozkvétat jaro, kam jít za klidem, kam za potěšením se přírodou, kde nachodím potřebné km.

Nyní se pomalu chystám do Jizerských hor na chalupu, kde budu zdolávat kilometry hlavně na elektrokole. To se bude určitě líbit mým kloubům. Kolo je pro mě snazší. Tam mám v plánu pro začátek 15 km denně, tzn. za měsíc cca 500 km. A to v přírodě. Tak držte palce a hledejte svou cestu, pokud ji už dávno nemáte.

Proč recept?

Lékaři uvádí, že z faktorů ovlivňujících naše zdraví patří životní styl mezi ty nejdůležitější. Proto i „pouhá“ změna stravovacích návyků, pohybové aktivity, spánkového rytmu a prostředí, ve kterém se pohybujeme, může výrazně pomoci snížit riziko civilizačních onemocnění, jako jsou obezita, srdečně-cévní onemocnění, cukrovka, nádorová onemocnění a další.

Na mé cestě ke změně stravovacích návyků jsem vyzkoušela pár nových receptů, o které se s Vámi podělím.

Celerový krém

Najdete na něj hodně receptů, tento jsem si upravila, zamilovali jsme si ho.

Na 6 porcí potřebujete:

550 g celeru bulvového

100 g cibule

120 g jablka

150 g mrkve

50 g másla

1,5 litru zeleninového vývaru

sůl, pepř

na ozdobu: naklíčená semínka a nachos

Všechny suroviny očistěte a nakrájejte na malé kostičky, opékejte na másle přibližně 8 minut, pak zalijte vývarem a nechte povařit do měkka, rozmixujte a můžete podávat. Ozdobte naklíčenou zelení (na obrázku jsou mladé slunečnice) a nezapomeňte na nachos.

Výživová hodnota 1 porce: 600 kJ

Zlepšovací návrh

Doba „Covidová“ většinu z nás připoutala neviditelnými pouty k obrazovce. Pracujeme, scházíme se, vzděláváme se, obhajujeme výsledky své práce, vše on-line. Pokud si člověk chce zacvičit pod vedením někoho jiného, nelze jinak než on-line.

Osobně cvičím u počítače v pracovně, odjedu na chodbu se židlí a po úhlopříčce mám tak tak místo na rozloženou karimatku. Zvládnu čtyři malé kroky stranou a čtyři vzad. Cvičím v protiskluzových ponožkách, aby mi to na plovoucí podlaze neklouzalo.

Nedlouho po první absolvované on-line cvičení hodině jsem vběhla do pracovny v ponožkách a ke svému úžasu jela jak po klouzačce. Trochu mne to překvapilo. Když se to stalo podruhé, zamyslela jsem se, ačkoliv vím, že to bolí 😊.

Pak jsem na to přišla, mám nápad. Když si rozdělím volnou plochu bytu na sektory a postupně v nich budu cvičit, podlaha bude vyleštěná jedna báseň. Jen bacha, autorka tohoto zlepšovacího návrhu doporučuje po jeho aplikaci chodit doma raději v neklouzavé domácí obuvi.

Proč vlastně Sokolský blog ?

Takhle se může zeptat každý, ale jaká je odpověď ? Inu, odpovědí může být několik, stejně jako důvodů a všechny mohou být pravdivé. Ta nejjednodušší je, že vlastně kvůli pohodlí. Kvůli pohodlí autorů ale i kvůli pohodlí nás, obhospodařovatelů.

Když vznikala na serveru Sokol.cz rubrika články*, považovali jsme za důležité vytvořit svobodný prostor. Prostor, ve kterém si každý člen Sokola bude moci zveřejnit, co sám uzná za vhodné. Na svoji zodpovědnost a bez cenzury. Více než tři stovky publikovaných textů nám říkají, že to funguje.

Jenže doba pokročila a my bychom chtěli, nejen nově dorůstajícím autorům, nabídnout poněkud komfortnější službu. Takže tady je začátek cesty. Kam nás dovede, ukáže čas, ale všichni jste zváni.

Budeme velmi rádi, když Vám tahle stránka pomůže podělit se o své myšlenky s ostatními. Třeba se u nás nepropadnou do zapomnění tak rychle, jako na sociálních sítích.

* V dobách dávných, kdy ještě ani „do Chomutova žádný internet nevedl“, někdy v roce 2003 (Po Kristu!!! ;o).