Archiv rubriky: Informační technologie v Sokole

YouTube kanál Sokolské župy Jana Podlipného

YouTube kanál Sokolské župy Jana Podlipného

Sokolská župa Jana Podlipného má od 23. 10. 2020 YouTube kanál na adrese https://www.youtube.com/@zpodlipneho

Na YouTube kanálu se propaguje činnost našich jednot a župy. Přidejte se k odběru, sdílejte odkaz dál a podívejte se na videa. Třeba zde najdete video z akce které jste se zúčastnili. Budeme rádi, když se informace a odkaz na YouTube kanál dostane k co nejvíce sokolkám a sokolům.

Upgrade systému serveru Sokol.Cz může být někdy hóóódně náročný

Necelých 1800 úprav v 110 souborech, tak náročná byla poslední aktualizace stránek www.sokol.cz na novější verzi PHP a MySQL.

V rámci této aktualizace byly upraveny i další věci, které stojí za zmínku:

Sokol.Cz stále nabízí všem členům ČOS, oddílům, jednotám, župám i ústředí efektivní nástroj pro prezentaci informací o Sokole.

Systém tvořen jako otevřený a umožňuje zejména automatizované vstupy a výstupy dat. Zejména se jedná o:

 • vložení Vámi pořádaných akcí vyplněním formuláře, z tabulek (Excel, Google Tabulky ….atd.), Google kalendáře či propojením na prezentace Vaší jednoty či župy na Sokol.Cz.
  Automatizovaně též importujeme data z webu Sokol.Eu

 • server poskytuje též výstupy dat pro použití na Vašem webu zejména ve formátech HTML, XML, CSV, iCalendar a Google kalendář… více na https://www.sokol.cz/sokol/index.php?action=dev

Nedílnou součástí systému je podpora plně strukturované evidence žup, jednot a oddílů. Každá jednota, oddíl či župa má možnost tato data doplňovat a aktualizovat.

Tyto všechny funkce byly vyvinuty členy ČOS v uplynulých necelých 19 letech fungování serveru.

Tímto děkuji všem spolupracovníkům za podporu při údržbě a rozvoji tohoto otevřeného systému.

Vladislav Voráč
autor systému Sokol.Cz

Jak jsme uspořádali valnou hromadu on-line

S příchodem března jsme ve výboru Šestajovické tělocvičné jednoty začali uvažovat o každoroční povinnosti – uspořádání valné hromady. Vzhledem k hygienickým opatřením, které v současné době kvůli probíhající epidemii CovId-19 platí, jsme zvolili on-line formu.

V našem případě mají hlasovací právo všichni zletilí členové a vždy požadujeme, aby nejpozději v den konání valné hromady měli uhrazen členský příspěvek na aktuální rok. Jelikož jsme letos zatím nezačli s cvičební aktivitou, takových členů bylo u nás v den konání valné hromady jen 36.

Jednací řád vycházel ze vzoru zaslaném z ústředí České obce sokolské – verze tzv. „Lex Covid“, a byl upraven dle běžného jednacího řádu tak, aby lépe vyhovoval setkání účastníků v „reálném čase“, nikoli prostřednictvím e-mailu. Upozorňujeme, že tento jednací řád neprošel odbornou kontrolou a lze ho použít pouze na vlastní riziko. Schůze ale proběhla analogicky běžné valné hromadě s jediným rozdílem, že se každý nacházel fyzicky ve svém domovském „hnízdě“ a každý si zajišťoval občerstvení z vlastních zdrojů.

Pro lepší představu o technickém provedení zde sdílím doslovné texty, které byly použity při komunikaci se členy. Tyto informace můžete dle libosti převzít s jedinou podmínkou – za žádnou způsobenou újmu nezodpovídáme.

Technická realizace

 1. plakát s informací o valné hromadě byl vytvořen v Canva.com
  • návrh naleznete ve složce Šestajovice; pokud byste ho chtěli upravovat, upravujte prosím svoji kopii
  • obrázek (přesněji video – animace automaticky vytvořená Canvou) byl sdílen na Facebooku a na webu jednoty
 2. na webu byly zveřejněny podrobnější informace ke konání a technické požadavky
 3. na e-mailové adresy všech členů a rodičů byla odeslána pozvánka – informace o konání valné hromady s odkazem na web
 4. společně se členy výboru a cvičiteli byla týden před konáním uspořádána zkouška, kde si vyzkoušeli vyplnění prezenční listiny a hlasování a byli vyzvání k přípravě a zaslání snímků do prezentace
 5. předem byla připravena prezentace s informacemi o činnosti oddílů a o hospodaření jednoty
 6. v den konání valné hromady byla vytvořena schůzka v Google Meet a odkaz byl uveřejněn na webu u dříve uvedených informací
 7. během konání byly určeny tyto role:
  • prezentátor – na svém PC měl spuštěnou prezentaci a dle požadavků přednášejících posouval snímky
  • zapisovatel – schůzku nahrával formou zabudovaného nahrávání schůzky a jako záznam obrazovky pomocí software OBS Studio
  • mandátní komise – sčitatel hlasů; jako pomůcka bylo použito rozšíření pro Google Chrome s názvem Grid Ruler, které umožňuje umístit čáru („pravítko“) na dané místo na obrazovce a zrychlit tak sčítání hlasů; v našem případě tyto tři výše uvedené role plnila jedna osoba se dvěma PC
  • moderátor – br. starosta, který schůzi vedl a vyzýval ke hlasování
  • cvičitel – komentoval prezentaci při zprávě oddílu
  • člen s hlasovacím právem – v případě hlasování o usnesení, které bylo uvedeno na prezentaci a bylo přečteno br. starostou, po vyzvání zvedl ruku (funkce Google meet „přihlásit se o slovo“); sčitatel po ukončení hlasování zrušil přihlášení všech
  • host – účastnil se, ale nehlasoval
 8. po zahájení valné hromady byly přítomní vyzvání k vyplnění prezenční listiny, která byla vytvořena v tabulkách Google s využitím rozšíření Forms Upload – placená verze, které umožňuje vložení podpisu do formuláře a uložení souboru pro případ účasti na základě plné moci.
 9. po skončení došlo k doplnění zápisu a usnesení, které plánujeme nechat podepsat členy výboru klasickou formou (toto jsme zatím nerealizovali)

Příklady komunikačních textů

Text na webu

Valná hromada T.J. Sokol Šestajovice 27. dubna 2021
Pozvánka (odkaz na jednostránkový dokument v PDF)
Jednací řád (odkaz na dokument v PDF)
Začátek valné hromady je ve 20:00, předpokládaný konec je ve 21:00.

Valná hromada bude uskutečněna formou on-line schůzky prostřednictvím videokonferenční služby Google Meet. Cca 15 minut před zahájením zde bude zveřejněn odkaz a bude umožněn vstup na valnou hromadu.

Zúčastnit se může kdokoli.
Hlasovat mohou plnoletí členové jednoty, kteří mají zaplacený členský příspěvek na rok 2021.

Technické podrobnosti pro členy s právem hlasovat

 1. Využijte anonymní okno prohlížeče – pokud máte v prohlížeči uložen účet Google jiné osoby, např. školní účet Google dítěte, zobrazilo by se jeho jméno místo vašeho
 2. Před začátkem je potřeba vyplnit prezenční formulář
 3. Pro ověření totožnosti budete vyzvání organizátorem k zapnutí videokamery po dobu přibližně 1 minuty.
 4. Hlasuje se funkcí přihlášení se o slovo (zvednutím ruky – návod zde); po zvednutí ruky vyčkejte, než vám toto zruší organizátor
 5. Valná hromada je z důvodu možnosti ověření zápisu nahrávána. Nahrávka nebude nikde zveřejněna a po ověření zápisu bude smazána.
  Pro technickou podporu kontaktujte prosím Milana Hybnera, tel. 776 412 328.

Odkaz bude aktivní cca 30 minut před zahájením. Vidíte odkaz šedivou barvou a schůzka se neotvírá? Pak prosím znovu načtěte stránku.

Valná hromada od 20:00 (odkaz na schůzku Google Meet)


Pozvánka a jednací řád
Pozvánka na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice dne 27. dubna 2020 od 20:00 do 21:00 (překpokládaný konec). Proběhne on-line formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Těšíme se na Vaši účast!

Program valné hromady

 • Zahájení
 • Volba mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Schválení programu zasedání VH
 • Kontrola usnesení VH 2019
 • Zpráva výboru jednoty za uplynulé období včetně zpráv odborných útvarů a plán činnosti na rok 2021
 • Zpráva kontrolní komise
 • Finanční zpráva a rozpočet
 • Schválení finanční závěrky
 • Členské a oddílové příspěvky na rok 2021
 • Zpráva mandátové komise
 • Rozprava k předneseným bodům
 • Usnesení VH
 • Dotazy, diskuse
 • Závěr
  V Šestajovicích dne 12. duben 2021, Výbor T.J. Sokol Šestajovice

Jednací řád pro hlasování per rollam
Preambule

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice, IČ: 02952173, se sídlem Žižkova 142/1, 25092 Šestajovice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 59521, rozhodl, že valná hromada pobočného spolku v daném kalendářním roce proběhne vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání, tedy např. per rollam, i v případě, že tato možnost není zakotvena ve Stanovách ČOS či příslušného vnitrospolkového předpisu Směrnice ČOS č. 15/2017 – Směrnice pro přípravu a konání valných hromad tělocvičných jednot, vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“), a to konkrétně v ust. § 18 a násl.

Dle § 19 odst. 2 Lex Covid platí, že: „Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice v návaznosti na shora uvedené rozhodl o konání valné hromady vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to na základě pravidel stanovených tímto jednacím řádem.

Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejícího nestandardního způsobu konání valné hromady jsou na program jednání zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

I. Svolání valné hromady a usnášeníschopnost

Za okamžik svolání valné hromady se považuje odeslání pozvánky s návrhem programu, a to formou emailové zprávy na emailové adresy členských subjektů evidované v seznamu členů/pro účely běžné elektronické komunikace.

Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů nebo delegátů (více jak 50 %), koná se valná hromada o patnáct minut později, pokud je přítomna alespoň jedna čtvrtina zletilých členů. Uvedenou skutečnost je nutno výslovně dokladovat prostřednictvím prezenční listiny v zápise z valné hromady.

Hlasování se účastní takový zletilý člen pobočného spolku, který hlasuje způsobem stanoveným tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu programu.

II. Průběh konání valné hromady

Hlasování probíhá elektronicky během on-line videokonference. Členové hlasují vyplněním funkcí přihlášení se o slovo (zvednutím ruky).

Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina přítomných členů pobočného spolku. Za přítomného se člen pobočného spolku považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem.

III. Postup Výboru Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice po ukončení hlasování

Po ukončení hlasování dle čl. II tohoto jednacího řádu provede Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že:
a) ověří mandát každého z hlasujících, tedy zda hlasoval v souladu s pravidly stanovenými tímto jednacím řádem,
b) na základě ověření mandátu hlasujících konstatuje, zda byla valná hromada usnášeníschopná,
c) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice uloží výsledky hlasování v elektronické podobě, aby bylo možné provést kontrolu průběhu hlasování valné hromady.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice zveřejní do 5 dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování výsledky hlasování valné hromady, a to na webových stránkách pobočného spolku na https://clen.sokolsestajovice.cz/#vh.

IV. Náhradní valná hromada

Zjistí-li Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice postupem podle čl. III tohoto jednacího řádu, že valná hromada nebyla usnášeníschopná, svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že pro jednání náhradní valné hromady se použijí pravidla stanovená tímto jednacím řádem obdobně.
V Šestajovicích dne 12. dubna 2021

Text e-mailu

Vážené sestry a bratři, vážení rodiče a přátelé jednoty,

výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice Vás zve na valnou hromadu, která proběhne v úterý 27. dubna 2021 od 20:00. Tentokrát proběhne formou videokonference on-line přes internet prostřednictvím aplikace Google Meet.

Schůze je určená především pro všechny zletilé členy členy naší jednoty. Kdokoli další se jí může zúčastnit jako host.

Připomínáme, že podmínkou pro možnost hlasovat o návrzích usnesení je mít zaplacený svůj členský příspěvek. Pro získání informací k platbě příspěvku prosím kontaktujte vedoucího svého oddílu. Přispívající členové, kteří nejsou členy žádného oddílu, nechť kontaktují vzdělavatelku Evu Vaňkovou, evankova@sokol.eu.

Další podrobnosti, pokyny a odkaz pro připojení naleznete na https://clen.sokolsestajovice.cz/#vh

Se sokolským nazdar!

Za výbor T.J. Sokol Šestajovice
Milan Hybner, náčelník

Informace pro účastníky po začátku schůzky

Identifikace – informace o tom, že se mají na chvíli ukázat na kameru (nakonec nebylo realizováno, všichni se buď ukázali sami nebo byli poznat po hlase)

Odkaz na prezenční listinu

Informace o tom

 • Kdo hlasuje
 • Jak se hlasuje – kde najdou „pacičku“, že ruku dávám dolů já
 • informace o tom, že schůze je nahrávána jen za účelem sečtení hlasů

Komunikujme moderně (článek z roku 2003)

Kolik se toho za posledních skoro osmnáct let změnilo ? Posuďte sami.

Vážené sestry, vážení bratři,

jistě jste se již mnohokrát setkali s tím jak pomalu proudí informace v rámci ČOS mezi ústředím, župami a jednotlivými jednotami. Jsou známy i případy, kdy se informace o pořádání akce jednotou dostala k ostatním jednotám až za 2 měsíce. V mnoha případech si ,,chudák‘‘ cvičitel musí vše obtelefonovávat a zjišťovat sám a tím je i mnohokrát pro ústředí (popř. župu) jaksi na obtíž (vždyť jsme vám to už posílali). Mnohdy se mu informace o nějaké akci popř. závodu dostane až na poslední chvíli, kdy už nemá možnost delší přípravy (obeznámení svých cvičenců popř. příprava cvičenců, odeslání přihlášek …atd). Běžně se setkávám s tím, že informace zůstane ležet na župě a k jednotám se dostane až při další župní schůzi např. náčelnictva nebo starostů (ta ovšem může být až za měsíc!).

Celý tento problém je v našem kaskádovitém uspořádání organizace, což není pro tok informací optimální:
1. ústředí
2. župy
3. jednoty
4. cvičitel
5. cvičenci a členové

Většina klíčových informací projde všemi těmito články, takže si jistě každý udělá představu za jak dlouho se dostane informace odshora dolu.

Dalším problémem je již poněkud zastaralý způsob posílání (a hlavně přeposílání a množení) informací v ,,papírové podobě‘‘ poštou popřípadě předávání ,,papírů‘‘ mezi členy na různých úrovních ve struktuře Sokola, což je další zdržení.

Všechny tyto problémy lze již řešit pomocí moderních prostředků jako jsou internet a mobilní telefony (SMS). Vždyť v ústředí i na župách a v některých jednotách jsou již počítače i s připojením na internet, které se v mnoha případech bohužel nevyužívá. Zde bych měl typ pro ústřední školu ČOS, zda by nebylo vhodné na téma využívání výpočetní techniky uspořádat nějaké to školení.
Pokud by se vše využívalo jak se má, poté by nebylo problémem poslat z ústřední informaci všem župám (popřípadě i přímo daným jednotám) na ráz a během několika hodin by ji všichni měli k dispozici.
Je až s podivem, že většina pozvánek na různé akce je psána na počítači, ale není k dispozici v elektronické podobě třeba na internetu. Což se pokusíme vyřešit projektem SOKOL.INFO (viz. dále), který ovšem předpokládá, že autor pozvánky automaticky vloží text na internet pomocí serveru SOKOL.INFO (viz. dále).

Co je to internet ?

Jedná se o mezinárodní (inter) počítačovou síť (net), která je veřejně volně přístupná. Tedy každý uživatel mající přístup k počítači s připojením na internet má možnost s touto sítí pracovat. Pokud nemáte vlastní potřebné vybavení stačí zajít do takzvané internetové kavárny, kde si za poplatek pronajmete počítač vybavený vším potřebným. V některých případech vás i může obsluha naučit s internetem zacházet.

Jak to funguje ?

Velice jednoduše. Internet je rozdělen na jednotlivé počítače (servery) umístěné po celém světě a ty jsou rozděleny na tématické stránky, které jsou logicky provázány (vzájemně se na sebe odkazují). Je jedno kde se na světě daná stránka nachází – vždy je pro všechny uživatele přístupná.
Pokud znáte adresu hledaných stránek stačí ji pouze napsat a hned se vám zobrazí. Typická adresa internetových stránek se většinou skládá ze znaků www, po té následuje tečka a název serveru a na konci se nachází tečka a po ní identifikace státu, kde se stránky nachází, nebo speciální koncovka COM, NET,ORG,EDU,INFO apod. Pokud neznáte adresu, existují takzvané vyhledávače (např. www.seznam.cz), což jsou počítače, které neustále prohledávají síť a shromažďují názvy a adresy stránek. Napíšete adresu vyhledávače a napíšete slovo, které hledáte. Vyhledávač najde všechny stránky související s hledaným slovem. Pokud napíšete například slovo SOKOL, vyhledávač najde množství sokolských jednot, které jsou již dnes na internetu, ale i například město SOKOLOV, a mnoho dalších stránek obsahujících slovo SOKOL. Tyto vyhledávače mají také rozdělené stránky na různé kategorie (např. zpravodajství, kultura, sport, zábava ….) což velmi zpřehledňuje práci.
Není třeba se obávat jazykové bariéry, obslužné programy jsou v češtině a český internet je samozřejmě také. Hlavním jazykem světového internetu je angličtina.
Další důležitou funkcí internetu je elektronická pošta. Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější komunikační prostředek fungující bez omezení po celém světě. Každý uživatel může získat zdarma svou elektronickou poštovní schránku (ve tvaru jmeno@server.cz). V této schránce se shromažďují zprávy od jiných uživatelů, kteří vlastní též jinou schránku nebo například mobilní telefon. Pomocí obslužného programu lze zprávy číst, posílat dalším uživatelům a odpovídat na ně. Součástí zprávy mohou být i například obrázky a zvuky.

Proč internet ?

Hlavním přínosem by byla velice rychlá, nenáročná a přehledná distribuce informací a prezentace Sokola na veřejnosti. V současnosti nalezneme na internetu stovky prezentací různých jednot a jejich oddílů (některé přiloženy dále v seznamu) většinou na serverech ,,zadarmo‘‘ (viz dále).
Dle posledních výzkumů má na internet v České republice přístup již každý čtvrtý (!) občan. Nejvíce internetu využívají studenti středních a vysokých škol a lidé v produktivním věku. Všechny tyto skupiny jsou pro nás důležité a chceme je jistě oslovit a získat do svých řad.
Běžný uživatel najde na internetu například denní tisk (většinou rozsáhlejší a aktuálnější než v tištěné podobě), počasí, mapu České republiky, telefonní seznam, jízdní řády vlaků a autobusů, množství odborných článků a studijních materiálů, zdravotnictví, programy televize a kin, velké množství různých obrázků a hudby, výukové programy, slovníky, informace o městech, památkách, historii, zákony a ústavu, obchodní rejstřík firem….. a množství dalších užitečných informací. To vše díky tomu že každý uživatel internetu může vytvořit své vlastní stránky zaměřené na libovolné téma. Cenzura na internetu neexistuje, každý autor stránek ručí za to, že nejsou v rozporu se zákony ČR.
Jistě hned někdo namítne, že nemá v jednotě ani doma počítač, ale vždyť není v jednotě sám, určitě se někdo najde kdo má počítač i s přístupem na internet a bude ochoten spolupráce.

Co to stojí ?

Z pohledu uživatele, který si pouze prohlíží internet:

Nejběžnějším připojením k internetu je dnes běžná telefonní linka a to za velmi zvýhodněných poplatků. Toto připojení je za určitých podmínek (večerní a noční hodiny) mnohem levnější než telefonní hovor a za předpokladu, že máte doma již počítač s modemem (zařízení pro komunikaci po telefonu mezi vzdálenými počítači).
Internetové kavárny (viz. výše) nabízí své služby za dostupné ceny. Existují i firmy, které vám domů nainstalují počítač i s internetem a zaškolí vás.
Internet je u nás již cenově dostupný opravdu pro každého zájemce.

Z pohledu tvůrce stránek na internetu:

Dnes jsou dvě možnosti. Buď použít neplacené nebo placené služby. Neplacené služby jsou vhodné pro začínající tvůrce internetových stránek. K jejich hlavním nevýhodám patří hlavně provoz bez záruky přístupnosti stránek, možnost ztráty dat a hlavně si nemůžete určit vlastní název vašich stránek např. www.sokol-jednota.cz
Každý tvůrce časem narazí na to, že by chtěl něco více. Po té je nutno sáhnou po placených službách, které většinou zaručují 99,9% funkčnost serveru, zálohování dat a vlastní název stránek. Dle mých zkušeností jsou náklady na jeden rok provozu internetových stránek zhruba okolo 4000,- Kč, což z dlouhodobého hlediska a přínosu internetu není mnoho.

Nyní představím v krátkosti již testovaný projekt informačního serveru WWW.SOKOL.INFO:

V poslední době jsem zaznamenal tvorbu tří nových internetových projektů:
1. ,,nejstarším’’ je diskusní skupina ing. Aleše Müllera, kterou bude jistě prezentovat i na cvičitelské konferenci
2. ,,nejmladším’’ je CVIK, což je zkratka názvu CVIčitelský Klub, vzniklý koncem minulého roku, členové jsou většinou čerství cvičitelé druhé třídy, stránky jsou pouze pro registrované cvičitele a slouží pro udržení vztahů a výměny informací mezi těmito cvičiteli v rámci celé republiky, autorem je Martin Sobota – TJ Sokol Plzeň
3. SOKOL.INFO, který je mým vlastním dílem.

SOKOL.INFO je volně přístupný systém distribuující informace o dění v Sokole, do kterého má možnost dodat informace libovolný uživatel sítě internet.

Funkce systému jsou nyní následující:

1. prohledávání akcí pořádaných v rámci ČOS a možnost přidat přímo další akce pořádané např. vaší jednotou
2. možnost registrace jednoty do systému včetně uvedení seznamu oddílů a prohledávání těchto údajů
3. možnost přidání článku na server
4. možnost přidání zajímavého odkazu na server
5. možnost se přihlásit k automatickému odběru informací o změnách a nových akcích na serveru
6. výsledky soutěží v rámci ČOS
7. přístup pomocí mobilního telefonu přes adresu WAP.SOKOL.INFO

V budoucnu mohou být přidány i další funkce dle pořeb.

Upozorňuji, že se nejedná o konkurenci ani kopii již existujících stránek www.sokol-cos.cz . Oba servery mají své uplatnění – SOKOL.INFO hlavně pro výměnu informací mezi jednotami, SOKOL-COS.CZ pro obecné informace o Sokolu.

Zatím jedinou nevýhodou systému je málo poskytovaných informací, které je způsobeno zatím malou informovaností o existenci tohoto serveru. A tím se zatím nenašlo mnoho členů Sokola, kteří by přidali informaci o akci nebo jednotě. Toto doufám se již brzy změní.

Pro cvičitelskou konferenci 2002 vypracoval

Vladislav Voráč
místonáčelník TJ Sokol Praha Libeň