Upgrade systému serveru Sokol.Cz může být někdy hóóódně náročný

Necelých 1800 úprav v 110 souborech, tak náročná byla poslední aktualizace stránek www.sokol.cz na novější verzi PHP a MySQL.

V rámci této aktualizace byly upraveny i další věci, které stojí za zmínku:

Sokol.Cz stále nabízí všem členům ČOS, oddílům, jednotám, župám i ústředí efektivní nástroj pro prezentaci informací o Sokole.

Systém tvořen jako otevřený a umožňuje zejména automatizované vstupy a výstupy dat. Zejména se jedná o:

 • vložení Vámi pořádaných akcí vyplněním formuláře, z tabulek (Excel, Google Tabulky ….atd.), Google kalendáře či propojením na prezentace Vaší jednoty či župy na Sokol.Cz.
  Automatizovaně též importujeme data z webu Sokol.Eu

 • server poskytuje též výstupy dat pro použití na Vašem webu zejména ve formátech HTML, XML, CSV, iCalendar a Google kalendář… více na https://www.sokol.cz/sokol/index.php?action=dev

Nedílnou součástí systému je podpora plně strukturované evidence žup, jednot a oddílů. Každá jednota, oddíl či župa má možnost tato data doplňovat a aktualizovat.

Tyto všechny funkce byly vyvinuty členy ČOS v uplynulých necelých 19 letech fungování serveru.

Tímto děkuji všem spolupracovníkům za podporu při údržbě a rozvoji tohoto otevřeného systému.

Vladislav Voráč
autor systému Sokol.Cz

Budete se hýbat hezky česky? My ano!

Iniciativa obchodního řetězce Penny „Hýbeme se hezky česky!“ se kterou oslovil ČOS a AŠSK je obdivuhodný počin. Vynaložené úsilí a značné finanční prostředky na propagaci soutěže i pro odměny účastníků (přes 4 miliony korun) svědčí o vážném úmyslu pomoci dětem s návratem k jejich obvyklým pohybovým aktivitám.

Vám jako oddílu či jednotě může přinést nezanedbatelné benefity. Ačkoliv je tato soutěž v rámci Sokola uváděna od počátku především jako příležitost ke získání finančních prostředků, vidím její hlavní přínosy jinde.

Odměny 15 či 5 tisíc korun za první a dvě další místa jsou milé, ale ruku na srdce, v hospodaření oddílů či jednot zásadní změnu nezpůsobí. Navíc z principu soutěže mají větší šanci na výhru velké kolektivy, pro které je suma ještě méně významná.

Za nejdůležitější přínos považuji, že Vaše účast v soutěži bude vidět a bude o ní slyšet. Podle informací o průběhu propagace bude vidět a slyšet úplně všude. Podílet se na akci takového rozsahu jistě pomůže zvednout sebevědomí členů i cvičitelů.

Stejně důležitá je příležitost a důvod oprášit kontakty mezi členy a příznivci jednoty či oddílu za společným cílem. I když se soutěž netýká konkrétního pohybu přímo, může obnovením sociálních vazeb významně urychlit obnovu žádoucího stavu, tedy rozběhnutí pravidelných cvičebních jednotek.

Jako třetí bonus beru jistou osvětu směrem k veřejnosti. Pro mnohé civilisty (rozuměj nesokoly) může být překvapivé zjištění, že ten Sokol, o kterém slyší v televizi, je vlastně i u nich ve vsi.

Takže pokud ještě váháte, neváhejte. Stojí to za to!

Jak jsme uspořádali valnou hromadu on-line

S příchodem března jsme ve výboru Šestajovické tělocvičné jednoty začali uvažovat o každoroční povinnosti – uspořádání valné hromady. Vzhledem k hygienickým opatřením, které v současné době kvůli probíhající epidemii CovId-19 platí, jsme zvolili on-line formu.

V našem případě mají hlasovací právo všichni zletilí členové a vždy požadujeme, aby nejpozději v den konání valné hromady měli uhrazen členský příspěvek na aktuální rok. Jelikož jsme letos zatím nezačli s cvičební aktivitou, takových členů bylo u nás v den konání valné hromady jen 36.

Jednací řád vycházel ze vzoru zaslaném z ústředí České obce sokolské – verze tzv. „Lex Covid“, a byl upraven dle běžného jednacího řádu tak, aby lépe vyhovoval setkání účastníků v „reálném čase“, nikoli prostřednictvím e-mailu. Upozorňujeme, že tento jednací řád neprošel odbornou kontrolou a lze ho použít pouze na vlastní riziko. Schůze ale proběhla analogicky běžné valné hromadě s jediným rozdílem, že se každý nacházel fyzicky ve svém domovském „hnízdě“ a každý si zajišťoval občerstvení z vlastních zdrojů.

Pro lepší představu o technickém provedení zde sdílím doslovné texty, které byly použity při komunikaci se členy. Tyto informace můžete dle libosti převzít s jedinou podmínkou – za žádnou způsobenou újmu nezodpovídáme.

Technická realizace

 1. plakát s informací o valné hromadě byl vytvořen v Canva.com
  • návrh naleznete ve složce Šestajovice; pokud byste ho chtěli upravovat, upravujte prosím svoji kopii
  • obrázek (přesněji video – animace automaticky vytvořená Canvou) byl sdílen na Facebooku a na webu jednoty
 2. na webu byly zveřejněny podrobnější informace ke konání a technické požadavky
 3. na e-mailové adresy všech členů a rodičů byla odeslána pozvánka – informace o konání valné hromady s odkazem na web
 4. společně se členy výboru a cvičiteli byla týden před konáním uspořádána zkouška, kde si vyzkoušeli vyplnění prezenční listiny a hlasování a byli vyzvání k přípravě a zaslání snímků do prezentace
 5. předem byla připravena prezentace s informacemi o činnosti oddílů a o hospodaření jednoty
 6. v den konání valné hromady byla vytvořena schůzka v Google Meet a odkaz byl uveřejněn na webu u dříve uvedených informací
 7. během konání byly určeny tyto role:
  • prezentátor – na svém PC měl spuštěnou prezentaci a dle požadavků přednášejících posouval snímky
  • zapisovatel – schůzku nahrával formou zabudovaného nahrávání schůzky a jako záznam obrazovky pomocí software OBS Studio
  • mandátní komise – sčitatel hlasů; jako pomůcka bylo použito rozšíření pro Google Chrome s názvem Grid Ruler, které umožňuje umístit čáru („pravítko“) na dané místo na obrazovce a zrychlit tak sčítání hlasů; v našem případě tyto tři výše uvedené role plnila jedna osoba se dvěma PC
  • moderátor – br. starosta, který schůzi vedl a vyzýval ke hlasování
  • cvičitel – komentoval prezentaci při zprávě oddílu
  • člen s hlasovacím právem – v případě hlasování o usnesení, které bylo uvedeno na prezentaci a bylo přečteno br. starostou, po vyzvání zvedl ruku (funkce Google meet „přihlásit se o slovo“); sčitatel po ukončení hlasování zrušil přihlášení všech
  • host – účastnil se, ale nehlasoval
 8. po zahájení valné hromady byly přítomní vyzvání k vyplnění prezenční listiny, která byla vytvořena v tabulkách Google s využitím rozšíření Forms Upload – placená verze, které umožňuje vložení podpisu do formuláře a uložení souboru pro případ účasti na základě plné moci.
 9. po skončení došlo k doplnění zápisu a usnesení, které plánujeme nechat podepsat členy výboru klasickou formou (toto jsme zatím nerealizovali)

Příklady komunikačních textů

Text na webu

Valná hromada T.J. Sokol Šestajovice 27. dubna 2021
Pozvánka (odkaz na jednostránkový dokument v PDF)
Jednací řád (odkaz na dokument v PDF)
Začátek valné hromady je ve 20:00, předpokládaný konec je ve 21:00.

Valná hromada bude uskutečněna formou on-line schůzky prostřednictvím videokonferenční služby Google Meet. Cca 15 minut před zahájením zde bude zveřejněn odkaz a bude umožněn vstup na valnou hromadu.

Zúčastnit se může kdokoli.
Hlasovat mohou plnoletí členové jednoty, kteří mají zaplacený členský příspěvek na rok 2021.

Technické podrobnosti pro členy s právem hlasovat

 1. Využijte anonymní okno prohlížeče – pokud máte v prohlížeči uložen účet Google jiné osoby, např. školní účet Google dítěte, zobrazilo by se jeho jméno místo vašeho
 2. Před začátkem je potřeba vyplnit prezenční formulář
 3. Pro ověření totožnosti budete vyzvání organizátorem k zapnutí videokamery po dobu přibližně 1 minuty.
 4. Hlasuje se funkcí přihlášení se o slovo (zvednutím ruky – návod zde); po zvednutí ruky vyčkejte, než vám toto zruší organizátor
 5. Valná hromada je z důvodu možnosti ověření zápisu nahrávána. Nahrávka nebude nikde zveřejněna a po ověření zápisu bude smazána.
  Pro technickou podporu kontaktujte prosím Milana Hybnera, tel. 776 412 328.

Odkaz bude aktivní cca 30 minut před zahájením. Vidíte odkaz šedivou barvou a schůzka se neotvírá? Pak prosím znovu načtěte stránku.

Valná hromada od 20:00 (odkaz na schůzku Google Meet)


Pozvánka a jednací řád
Pozvánka na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice dne 27. dubna 2020 od 20:00 do 21:00 (překpokládaný konec). Proběhne on-line formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Těšíme se na Vaši účast!

Program valné hromady

 • Zahájení
 • Volba mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Schválení programu zasedání VH
 • Kontrola usnesení VH 2019
 • Zpráva výboru jednoty za uplynulé období včetně zpráv odborných útvarů a plán činnosti na rok 2021
 • Zpráva kontrolní komise
 • Finanční zpráva a rozpočet
 • Schválení finanční závěrky
 • Členské a oddílové příspěvky na rok 2021
 • Zpráva mandátové komise
 • Rozprava k předneseným bodům
 • Usnesení VH
 • Dotazy, diskuse
 • Závěr
  V Šestajovicích dne 12. duben 2021, Výbor T.J. Sokol Šestajovice

Jednací řád pro hlasování per rollam
Preambule

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice, IČ: 02952173, se sídlem Žižkova 142/1, 25092 Šestajovice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 59521, rozhodl, že valná hromada pobočného spolku v daném kalendářním roce proběhne vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID-19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání, tedy např. per rollam, i v případě, že tato možnost není zakotvena ve Stanovách ČOS či příslušného vnitrospolkového předpisu Směrnice ČOS č. 15/2017 – Směrnice pro přípravu a konání valných hromad tělocvičných jednot, vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“), a to konkrétně v ust. § 18 a násl.

Dle § 19 odst. 2 Lex Covid platí, že: „Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním“.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice v návaznosti na shora uvedené rozhodl o konání valné hromady vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to na základě pravidel stanovených tímto jednacím řádem.

Z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s tím souvisejícího nestandardního způsobu konání valné hromady jsou na program jednání zařazeny pouze otázky, jejichž projednání nesnese odkladu z důvodů provozních či důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

I. Svolání valné hromady a usnášeníschopnost

Za okamžik svolání valné hromady se považuje odeslání pozvánky s návrhem programu, a to formou emailové zprávy na emailové adresy členských subjektů evidované v seznamu členů/pro účely běžné elektronické komunikace.

Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů nebo delegátů (více jak 50 %), koná se valná hromada o patnáct minut později, pokud je přítomna alespoň jedna čtvrtina zletilých členů. Uvedenou skutečnost je nutno výslovně dokladovat prostřednictvím prezenční listiny v zápise z valné hromady.

Hlasování se účastní takový zletilý člen pobočného spolku, který hlasuje způsobem stanoveným tímto jednacím řádem alespoň o jednom bodu programu.

II. Průběh konání valné hromady

Hlasování probíhá elektronicky během on-line videokonference. Členové hlasují vyplněním funkcí přihlášení se o slovo (zvednutím ruky).

Usnesení každého bodu programu je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina přítomných členů pobočného spolku. Za přítomného se člen pobočného spolku považuje tehdy, hlasoval-li alespoň o jednom z bodů zařazených do programu způsobem a ve lhůtě stanovené tímto jednacím řádem.

III. Postup Výboru Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice po ukončení hlasování

Po ukončení hlasování dle čl. II tohoto jednacího řádu provede Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice vyhodnocení průběhu hlasování per rollam, a to tak, že:
a) ověří mandát každého z hlasujících, tedy zda hlasoval v souladu s pravidly stanovenými tímto jednacím řádem,
b) na základě ověření mandátu hlasujících konstatuje, zda byla valná hromada usnášeníschopná,
c) vyhodnotí rozhodnutí o jednotlivých bodech programu.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice provede zápis o vyhodnocení průběhu hlasování per rollam.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice uloží výsledky hlasování v elektronické podobě, aby bylo možné provést kontrolu průběhu hlasování valné hromady.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice zveřejní do 5 dnů ode dne lhůty pro ukončení hlasování výsledky hlasování valné hromady, a to na webových stránkách pobočného spolku na https://clen.sokolsestajovice.cz/#vh.

IV. Náhradní valná hromada

Zjistí-li Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice postupem podle čl. III tohoto jednacího řádu, že valná hromada nebyla usnášeníschopná, svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že pro jednání náhradní valné hromady se použijí pravidla stanovená tímto jednacím řádem obdobně.
V Šestajovicích dne 12. dubna 2021

Text e-mailu

Vážené sestry a bratři, vážení rodiče a přátelé jednoty,

výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šestajovice Vás zve na valnou hromadu, která proběhne v úterý 27. dubna 2021 od 20:00. Tentokrát proběhne formou videokonference on-line přes internet prostřednictvím aplikace Google Meet.

Schůze je určená především pro všechny zletilé členy členy naší jednoty. Kdokoli další se jí může zúčastnit jako host.

Připomínáme, že podmínkou pro možnost hlasovat o návrzích usnesení je mít zaplacený svůj členský příspěvek. Pro získání informací k platbě příspěvku prosím kontaktujte vedoucího svého oddílu. Přispívající členové, kteří nejsou členy žádného oddílu, nechť kontaktují vzdělavatelku Evu Vaňkovou, evankova@sokol.eu.

Další podrobnosti, pokyny a odkaz pro připojení naleznete na https://clen.sokolsestajovice.cz/#vh

Se sokolským nazdar!

Za výbor T.J. Sokol Šestajovice
Milan Hybner, náčelník

Informace pro účastníky po začátku schůzky

Identifikace – informace o tom, že se mají na chvíli ukázat na kameru (nakonec nebylo realizováno, všichni se buď ukázali sami nebo byli poznat po hlase)

Odkaz na prezenční listinu

Informace o tom

 • Kdo hlasuje
 • Jak se hlasuje – kde najdou „pacičku“, že ruku dávám dolů já
 • informace o tom, že schůze je nahrávána jen za účelem sečtení hlasů

Každý si může najít cestu, jak na to.

Byla jsem zvyklá 2-3x týdně vést cvičební hodiny. Vždy jsem obdivovala na svých cvičenkách, že chodí cvičit opravdu pravidelně. Já sama za sebe musím přiznat, že kdybych nebyla cvičitelka a nevěděla, že na mě v tělocvičně čeká skupina žen, asi bych občas lenošila. Zvláště, když venku lilo jako z konve, nebo byla zrovna tramvajová výluka. K pravidelnosti cvičení mi pomáhala určitá povinnost.

Po zavření tělocvičen jsem se snažila cvičit doma, ale to mi nikdy na dlouho nevydrželo. V létě to bylo snadné – turistika, kolo, zahrada, plavání, pořád něco. Pak chvíli opět v cvičení v tělocvičně a od října již zase nic.

On line cvičení je prima, ale za sebe musím přiznat, že to není ono. Pravidelné cvičení mi doma zatím nejde.

A tak jsem začala pravidelně chodit. Každý den aspoň na chvíli. Obejít pár bloků domů, vyjít na kopeček, místo autobusu použít chůzi. A také jsem začala sledovat počet ušlých km. Pak jsem si dala cíl 3 km průměrně za den. To bylo v listopadu. V březnu se mi podařil průměr 4,67 km. V dubnu by to mohlo být 5 km/den.

Od 1. listopadu do 20. dubna jsem takto nachodila více jak 600 km. To je přece hezké číslo. Možná se vám to nezdá mnoho, ale já jsem spokojená. Jen já vím, kolik úsilí mě to stálo. Ale stojí to za to.

Dnes znám ve svém okolí délky různých tras, abych věděla, kde doplnit chybějící metry. Také vím, ve které zahrádce začíná rozkvétat jaro, kam jít za klidem, kam za potěšením se přírodou, kde nachodím potřebné km.

Nyní se pomalu chystám do Jizerských hor na chalupu, kde budu zdolávat kilometry hlavně na elektrokole. To se bude určitě líbit mým kloubům. Kolo je pro mě snazší. Tam mám v plánu pro začátek 15 km denně, tzn. za měsíc cca 500 km. A to v přírodě. Tak držte palce a hledejte svou cestu, pokud ji už dávno nemáte.

Proč recept?

Lékaři uvádí, že z faktorů ovlivňujících naše zdraví patří životní styl mezi ty nejdůležitější. Proto i „pouhá“ změna stravovacích návyků, pohybové aktivity, spánkového rytmu a prostředí, ve kterém se pohybujeme, může výrazně pomoci snížit riziko civilizačních onemocnění, jako jsou obezita, srdečně-cévní onemocnění, cukrovka, nádorová onemocnění a další.

Na mé cestě ke změně stravovacích návyků jsem vyzkoušela pár nových receptů, o které se s Vámi podělím.

Celerový krém

Najdete na něj hodně receptů, tento jsem si upravila, zamilovali jsme si ho.

Na 6 porcí potřebujete:

550 g celeru bulvového

100 g cibule

120 g jablka

150 g mrkve

50 g másla

1,5 litru zeleninového vývaru

sůl, pepř

na ozdobu: naklíčená semínka a nachos

Všechny suroviny očistěte a nakrájejte na malé kostičky, opékejte na másle přibližně 8 minut, pak zalijte vývarem a nechte povařit do měkka, rozmixujte a můžete podávat. Ozdobte naklíčenou zelení (na obrázku jsou mladé slunečnice) a nezapomeňte na nachos.

Výživová hodnota 1 porce: 600 kJ

Zlepšovací návrh

Doba „Covidová“ většinu z nás připoutala neviditelnými pouty k obrazovce. Pracujeme, scházíme se, vzděláváme se, obhajujeme výsledky své práce, vše on-line. Pokud si člověk chce zacvičit pod vedením někoho jiného, nelze jinak než on-line.

Osobně cvičím u počítače v pracovně, odjedu na chodbu se židlí a po úhlopříčce mám tak tak místo na rozloženou karimatku. Zvládnu čtyři malé kroky stranou a čtyři vzad. Cvičím v protiskluzových ponožkách, aby mi to na plovoucí podlaze neklouzalo.

Nedlouho po první absolvované on-line cvičení hodině jsem vběhla do pracovny v ponožkách a ke svému úžasu jela jak po klouzačce. Trochu mne to překvapilo. Když se to stalo podruhé, zamyslela jsem se, ačkoliv vím, že to bolí 😊.

Pak jsem na to přišla, mám nápad. Když si rozdělím volnou plochu bytu na sektory a postupně v nich budu cvičit, podlaha bude vyleštěná jedna báseň. Jen bacha, autorka tohoto zlepšovacího návrhu doporučuje po jeho aplikaci chodit doma raději v neklouzavé domácí obuvi.

Proč vlastně Sokolský blog ?

Takhle se může zeptat každý, ale jaká je odpověď ? Inu, odpovědí může být několik, stejně jako důvodů a všechny mohou být pravdivé. Ta nejjednodušší je, že vlastně kvůli pohodlí. Kvůli pohodlí autorů ale i kvůli pohodlí nás, obhospodařovatelů.

Když vznikala na serveru Sokol.cz rubrika články*, považovali jsme za důležité vytvořit svobodný prostor. Prostor, ve kterém si každý člen Sokola bude moci zveřejnit, co sám uzná za vhodné. Na svoji zodpovědnost a bez cenzury. Více než tři stovky publikovaných textů nám říkají, že to funguje.

Jenže doba pokročila a my bychom chtěli, nejen nově dorůstajícím autorům, nabídnout poněkud komfortnější službu. Takže tady je začátek cesty. Kam nás dovede, ukáže čas, ale všichni jste zváni.

Budeme velmi rádi, když Vám tahle stránka pomůže podělit se o své myšlenky s ostatními. Třeba se u nás nepropadnou do zapomnění tak rychle, jako na sociálních sítích.

* V dobách dávných, kdy ještě ani „do Chomutova žádný internet nevedl“, někdy v roce 2003 (Po Kristu!!! ;o).

Zábava nejen do hodin žactva

K procvičení koordinace můžete využít hru, kterou vám představuji na krátkém videu. Postačí, když si vytisknete libovolný počet stop nohou a rukou pravé i levé a poskládáte po trojicích. Dráha může být libovolně dlouhá. Osvědčilo se nám obrázky zalaminovat a přilepit k podlaze izolepou. Než nás pustí do sokoloven, můžete mít tuto hru připravenou. Dobrou zábavu!

Rok ,,online cvičení“

Koncem března 2021 uběhl rok od doby, co jsem poprvé zkoušel vysílat online kondiční cvičební hodinu. Tehdy jsem si říkal, bude to tak na 14 dnů, maximálně měsíc. A ono nic.

Velkou nadějí bylo po té i uvolnění opatření v květnu 2020. Začali jsme i cvičit se všemi hygienickými požadavky, roušky při pohybu po sokolovně, provoz bez šaten, desinfekce nářadí a náčiní….ufff.

Na podzim jsme zvládli ještě odcvičit září a asi tak jeden týden v říjnu a dodnes jedeme bohužel v online režimu.

Za tu dobu vzniklo již více jak 50 živých přenosů na Facebooku. Jejich archiv je postupně zveřejňován i na Youtube kanálu Sokola Libeň

Děkuji všem za přízeň a hurá do cvičení (i když třeba pouze online).

Vše o online vysílání pro pořadatele online akcí též v dokumentu ZDE

Vladislav Voráč
Sokol Libeň

Nikdy neříkej nikdy

Něco řešíte a na displeji se objeví: Stáhněte si aplikaci… Hrajete si své oblíbené karty a než se otevře nová hra, telefon Vám vnucuje nějakou novou aplikaci. Potřebujete jít do práce, výsledek testu na Covid-19 vložte kam? Do aplikace.

Prý se tvůrci takových aplikací obvykle snaží co nejvíce využít možností intuitivního uživatelského rozhraní a dotykového ovládání, které mobilní zařízení nabízí. Chce mi parafrázovat padoucha ze Šmoulů Gargamela: „Nemám ráda aplikace.“

Nicméně musím přiznat, že tohle tvrzení platí s pár výjimkami. Například mapy v mobilu jsou úžasná věc. Navíc jsem se naučila vymyšlenou trasu na počítači uložit do mobilu, takže paráda. Rovněž chytrý náramek jsem jako krokoměr byla ochotna přijmout bez mučení.

Už je to více než rok, co můj muž začal nějakou takovou novou aplikaci používat. Trochu mne rozčilovalo, že mobil nedá z ruky ani u stolu s jídlem. Na můj dotaz řekl, že našel docela pěknou aplikaci… „Děkuji nechci!“ byla moje reakce.

Po nějakém čase jsem si, vlastně nevím proč, řekla, že bych měla projevit zájem. Výsledek? Můj muž v současnosti Kalorické tabulky používá spíš nárazově, já nepřetržitě každý den už 16 měsíců.

Hlídám si, co a kdy jím, zaznamenávám si aktivity. Ano, všichni víme, že příjem potravy a výdej energie má být v rovnováze. Na rovinu se přiznám, že praktické provedení jsem zvládla až s uvedenou aplikací.

Podařilo se mi zhubnout kila navíc, co jsem při cestě životem nasbírala a cítím se dobře. To je ten směr k rovnováze. Zmíněnou aplikaci mohu doporučit nejen za účelem snížení váhy, ale také pro velmi dobrý přehled o vyváženosti stravy.

Pokud mi chcete říct, že to pro Vás není, už jsem tuhle argumentaci od pár lidí slyšela. Věřte, v tomto případě, to stojí za pokus.

PS. Upozorňuji, že nejsem v žádném vztahu s tvůrci zmíněné aplikace.